Privacyverklaring

Pro-F Professionele Fysiotherapie houdt, om jouw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van jouw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze Privacy Policy is bedoeld om je te informeren over hoe wij met jouw privacy omgaan.

De AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Doel van de registratie

Om je goed medisch te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling hebben wij diverse persoonsgegevens nodig. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Uiteraard gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om. Daarom hebben wij een reglement opgesteld waarin staat beschreven hoe wij diverse persoonsgegevens verwerken.

De aard van de gegevens

De grondslag voor het vastleggen van persoonsgegevens bij Pro-F Professionele Fysiotherapie is: De behandelovereenkomst. Deze is mondeling tijdens de eerste afspraak en ten behoeve van het behandelproces. Voor deze doelstelling (het behandelproces) kunnen wij de volgende gegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer

Afhankelijk van welke overige diensten je gebruikt, verwerken wij een deel van bovenstaande gegevens. Dit geldt voor onze website, online agenda of wanneer je bij ons solliciteert.

Beheer van de gegevens

Jouw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Met de softwareleverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Behalve de fysiotherapeut die jou behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Jouw fysiotherapeut zal jouw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van jouw behandeling via een rapportage. Tijdens de eerste afspraak zal dit met jou besproken worden. Je kunt hiervoor wel of geen toestemming geven.

Pro-F Professionele Fysiotherapie maakt gebruik van een derde partij voor het

 • Verzorgen van de EPD
 • Het verzorgen van de financiele administratie
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties

Uiteraard maken wij met bovengenoemde verwerkers duidelijke afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegeven te waarborgen. We geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zonder jouw toestemming worden de gegevens ook niet aan naaste familie gegeven.

Wetenschappelijk onderzoek

Ter bevordering van het niveau van fysiotherapie is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Jouw gegevens kunnen hiervoor (anoniem) worden gebruikt. Indien je hiervoor geen toestemming geeft, maak dit dan kenbaar bij je therapeut.

Beveiliging

Hoe zorgen wij ervoor dat jouw gegevens veilig zijn?

Pro-F Professionele Fysiotherapie heeft zowel offline als online passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Voor de digitale persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend beveiligde software. Op al onze systemen geldt een gebruikersnaam en wachtwoord systeem. Onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzagerecht:

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Pro-F Professionele Fysiotherapie van je verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Pro-F Professionele Fysiotherapie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Let wel; Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Klachten / vragen

Indien je van mening bent dat Pro-F Professionele Fysiotherapie niet juist met jouw gegevens omgaat of mocht je naar aanleiding van deze Privacy Policy vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@pro-f.nl of via 053-8510694

Aangesloten bij: