ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIOTHERAPIE

 

Artikel 1 Definities

1.1  In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter gehanteerd:

 • Behandeling: de behandeling van de Patiënt onder de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Hieronder vallen alle fysiotherapeutische handelingen die worden uitgevoerd door Pro-F, waaronder onder meer screening, onderzoeken, adviseren en het opstellen en uitvoeren van een behandelplan.
 • Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst op basis waarvan de Patiënt de Behandeling door Pro-F ondergaat en zoals bedoeld in Afdeling 5, Titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst aangaat met Pro-F. De Opdrachtgever kan de Patiënt zijn, maar kan ook een (wettelijk) vertegenwoordiger van de Patiënt zijn.
 • Patiënt: de natuurlijke persoon op wiens persoon de Behandeling rechtstreeks betrekking heeft.
 • Pro-F: de vennootschap onder firma Pro-F, gevestigd aan de Kotkampweg 65, 7531 AS te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61643181.

1.2 Daar waar in artikel 1.1 definities in enkelvoud worden genoemd, wordt ook het meervoud bedoeld, en vice versa.

1.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden opsommingen zijn opgenomen, of woorden als ‘in ieder geval’, ‘waaronder’, ‘bijvoorbeeld’ of ‘zoals’ worden genoemd, is sprake van een niet-limitatieve opsomming.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten die Pro-F aangaat met de Opdrachtgever.

2.2 Eventueel door de Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden, ongeacht hoe zij worden genoemd, zijn niet van toepassing en worden door Pro-F uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Alle verplichtingen die op grond van deze algemene voorwaarden op de Patiënt rusten, rusten in gelijke mate op de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever niet de Patiënt is.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

3.1 De Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is een overeenkomst die tot stand komt tussen Pro-F en de Opdrachtgever.

3.2 De Geneeskundige Behandelingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van Pro-F heeft geaccepteerd. Acceptatie van het aanbod van Pro-F van zowel impliciet als expliciet gebeuren. Zo is onder meer sprake van impliciete acceptatie op het moment dat Pro-F en de Patiënt de Behandeling starten.

 

Artikel 4 Zorgplicht Pro-F

4.1 Pro-F handelt overeenkomstig de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de geldende professionele standaard en op zodanige wijze dat dit redelijkerwijs leidt tot zorg van goede kwaliteit en van goed niveau.

4.2 De door Pro-F ingezette behandelaars nemen bij hun verrichtingen en werkzaamheden in het kader van de Behandeling de zorg van een goede hulpverlener in acht en handelen daarbij overeenkomstig de op hen rustende verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de toepasselijke medisch-professionele standaard.

 

Artikel 5 Verplichtingen Patiënt

5.1 De Patiënt geeft Pro-F naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die zij redelijkerwijs nodig heeft ter uitvoering van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

5.2 De Patiënt verleent naar beste vermogen medewerking aan onderzoek en Behandeling door de adviezen en voorschriften van Pro-F in dat kader op te volgen. Waar dit niet lukt, brengt de Patiënt Pro-F daarvan tijdig op de hoogte.

5.3 De Patiënt is zich bewust van het belang van de verplichtingen zoals in dit artikel opgenomen. De Patiënt weet dat het niet geven van inlichtingen en/of het niet verlenen van medewerking tot gevolg kan hebben dat geen aansprakelijkheid aan de zijde van Pro-F ontstaat vanwege mogelijke eigen schuld aan de zijde van de Patiënt.

 

Artikel 6 Huisregels Pro-F

6.1 Tijdens een bezoek aan Pro-F dient de Patiënt, alsmede eenieder die met de Patiënt is meegekomen, zich te gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden.

6.2 Pro-F hanteert een actieve aanpak waarbij de benadering van de Patiënt zo functioneel mogelijk is. Pro-F verwacht daarom dat de Patiënt over een adequate motivatie beschikt om de Behandeling met goed gevolg te doorlopen.

6.3 Behandeling vindt slechts plaats op afspraak, gemaakt tussen Pro-F en de Patiënt. Voor elke Patiënt geldt in beginsel dat per dag één Behandeling kan plaatsvinden. Indien een Patiënt een geplande Behandeling wil verzetten of annuleren, dan dient de Patiënt dit uiterlijk vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de Behandeling telefonisch of schriftelijk door te geven aan Pro-F.

Binnen kantooruren is het mogelijk dit te doen door:

 • te bellen met een op de website van Pro-F genoemd telefoonnummer;
 • een e-mail te verzenden aan info@pro-f.nl;
 • het contactformulier op de website van Pro-F in te vullen.

Buiten kantooruren is het mogelijk dit te doen door:

 • het inspreken van de voicemail van een op de website van Pro-F genoemd telefoonnummer;
 • een e-mail te verzenden aan info@pro-f.nl;
 • het contactformulier op de website van Pro-F in te vullen.

6.4 Wanneer de Patiënt Pro-F niet (tijdig) informeert over diens verzoek de Behandeling te verplaatsen of te annuleren overeenkomstig artikel 6.3, zal Pro-F de kosten voor de voorgenomen Behandeling in rekening brengen.

6.5 Pro-F is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van uw eigendommen in en/of buiten de locatie waarop Pro-F gevestigd is.

6.6 Indien sprake is van een calamiteit wanneer u Pro-F bezoekt, dan dient de Patiënt, alsmede eenieder die met de Patiënt is meegekomen, de aanwijzingen van de medewerkers van Pro-F of de hiertoe bevoegde instanties strikt op te volgen.

6.7 Diverse omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de Patiënt wordt behandeld door verschillende behandelaars. Pro-F kan ervoor kiezen de Patiënt te laten behandelen door een andere behandelaar dan het geval was bij voorgaande Behandelingen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat het behandelproces nadelig wordt beïnvloed door afwezigheid of het in andere zin niet beschikbaar zijn van een specifieke behandelaar.

6.8 Pro-F begeleidt geregeld stagiaires. De stagiair valt onder toezicht van de behandelaar die namens Pro-F de Behandeling uitvoert. Voor aanwezigheid van een stagiair bij een Behandeling zal altijd toestemming van de Patiënt worden gevraagd. Het staat een Patiënt te allen tijde vrij de aanwezigheid van een stagiair te weigeren, ook wanneer de Behandeling al gestart is.

 

Artikel 7 Vergoeding en betaling

7.1 Pro-F brengt voor een Behandeling maximaal de door de NZA vastgestelde maximumprijzen in rekening.

7.2 De Behandeling kan voor vergoeding onder de zorgverzekering van de Patiënt in aanmerking komen. Of sprake is van een vergoeding onder de zorgverzekering van de Patiënt, is afhankelijk van de polis en polisvoorwaarden. De Patiënt is er zelf voor verantwoordelijk om tijdig te controleren of de Behandeling voor vergoeding onder diens zorgverzekering in aanmerking komt, of hier navraag bij te doen bij diens zorgverzekeraar.

7.3 De Patiënt draagt via diens zorgverzekeraar zorg voor voldoening van de facturen betreffende de aan de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verbonden honoraria, zoals op de website van Pro-F gepubliceerd.

7.4 De Patiënt verplicht zich ertoe de in artikel 7.2 bedoelde facturen, voor zover deze niet of niet geheel voor (rechtstreekse) vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen, zelf binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te voldoen.

 

Artikel 8 Bijzondere bepalingen bij Behandeling op een andere locatie dan bij Pro-F

8.1 Als de Patiënt en Pro-F overeenkomen dat de Behandeling op verzoek van de Patiënt plaatsvindt op een andere locatie dan de locatie waar Pro-F gevestigd is en gewoonlijk haar Behandelingen uitvoert, dan is de Patiënt in aanvulling op de vergoeding voor de Behandeling een aanvullende vergoeding verschuldigd voor deze Behandeling. Deze aanvullende kosten zal Pro-F voorafgaand met de Patiënt overeenkomen, maar bestaan onder meer uit:

   • een dagvergoeding;
   • reis- en verblijfkosten van de behandelaar die namens Pro-F de Behandeling uitvoert (van deur tot deur).

8.2 In afwijking van artikel 7.2 ontvangt de Patiënt een rechtstreekse factuur van Pro-F voor de aanvullende vergoeding als bedoeld in artikel 8.1, die in beginsel niet voor vergoeding onder de zorgverzekeraar van Patiënt in aanmerking komen. Of de Patiënt deze kosten vervolgens kan declareren bij diens zorgverzekeraar, dient de Patiënt zelf te onderzoeken.

8.3 In afwijking van artikel 6.3 kan een Behandeling als bedoeld in artikel 8.1 niet meer worden geannuleerd, anders dan na voorafgaand overleg met en uitdrukkelijke schriftelijke instemming daarmee van Pro-F.

 

Artikel 9 Beëindiging van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

9.1 De Geneeskundige Behandelingsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de Behandeling is voltooid.

9.2 Het staat de Patiënt vrij de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst te allen tijde te beëindigen. Beëindiging kan plaatsvinden via de contactmethoden zoals opgenomen in artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden. Het bepaalde in artikel 6.4 blijft in dat geval onverkort van kracht.

9.3 Pro-F kan de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst alleen opzeggen wanneer zij daarvoor een gewichtige reden heeft. Pro-F zal de Patiënt bij een beëindiging informeren over deze gewichtige reden en nadere afspraken maken over de wijze waarop beëindiging van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst wordt vormgegeven.

 

Artikel 10 Klachten

10.1 Mocht de Patiënt onverhoopt een klacht hebben over de wijze waarop Pro-F de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst uitvoert c.q. heeft uitgevoerd, dan kan de Patiënt Pro-F hierover informeren. Pro-F en de Patiënt zullen dan gezamenlijk proberen om tot een oplossing te komen voor deze klacht. De Patiënt heeft daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van de bij Pro-F geldende klachtenregeling van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Pro-F verstrekt de Patiënt op verzoek informatie over deze klachtenregeling. De Patiënt kan tevens informatie verkrijgen over de klachtenregeling via de website van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, beschikbaar via www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/klachtenregeling.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op deze algemene voorwaarden en elke tussen Pro-F en de Patiënt gesloten Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Indien sprake is van een geschil tussen Pro-F en de Patiënt, dan zal dit uitsluitend worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Enschede. Deze bepaling doet geen afbreuk aan hetgeen in artikel 9 is opgenomen met betrekking tot de klachtenregeling.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL TRAINING

 

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter gehanteerd:

 • Consument: een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat met Pro-F. De Opdrachtgever kan de Sporter zijn, maar kan ook ten behoeve van de Sporter de Overeenkomst aangaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pro-F en de Opdrachtgever, op basis waarvan de Sporter gebruik maakt van de Personal Training van Pro-F.
 • Personal Training: de personal training (bestaande uit één-op-één sessies, duosessies of anderszins sessies in klein groepsverband) en de hiermee samenhangende adviezen op het gebied van voeding en/of lifestyle die de Sporter volgt bij Pro-F, ongeacht hoe deze trainingssessies exact worden genoemd. Personal training wordt ook wel fysieke training genoemd.
 • Pro-F: de personal training (bestaande uit één-op-één sessies, duosessies of anderszins sessies in klein groepsverband) en de hiermee samenhangende adviezen op het gebied van voeding en/of lifestyle die de Sporter volgt bij Pro-F, ongeacht hoe deze trainingssessies exact worden genoemd. Personal training wordt ook wel fysieke training genoemd.
 • Sporter:  de natuurlijk persoon die Personal Training volgt bij Pro-F.
 • Voorstel: iedere schriftelijke aanbieding of ieder schriftelijk voorstel van Pro-F aan de Opdrachtgever met betrekking tot Personal Training

1.2 Daar waar in artikel 1.1 definities in enkelvoud worden genoemd, wordt ook het meervoud bedoeld, en vice versa.

1.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden opsommingen zijn opgenomen, of woorden als ‘in ieder geval’, ‘waaronder’, ‘bijvoorbeeld’ of ‘zoals’ worden genoemd, is sprake van een niet-limitatieve opsomming.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Voorstellen van Pro-F, op alle Overeenkomsten die Pro-F met Opdrachtgever sluit en op alle informatie die Pro-F aan Opdrachtgever of Sporter verstrekt. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle (eventuele) toekomstige Overeenkomsten of aanvullende Overeenkomsten die tot stand komen tussen Pro-F en Opdrachtgever.

2.2 Eventueel door de Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden, ongeacht hoe zij worden genoemd, zijn niet van toepassing en worden door Pro-F uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Als de inhoud van deze algemene voorwaarden van de inhoud van een Voorstel of Overeenkomst afwijkt, dan gaat de inhoud van het Voorstel of Overeenkomst voor de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2.4 Opdrachtgever is verplicht (de verplichtingen uit) de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden overeen te komen met de Sporter, zodat ook deze gebonden is aan deze algemene voorwaarden richting Pro-F. Opdrachtgever is en blijft in dat kader volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het handelen of nalaten van Sporter.

2.5 Alle verplichtingen die op grond van deze algemene voorwaarden op de Sporter rusten, rusten in gelijke mate op de Opdrachtgever, als de Opdrachtgever niet de Sporter is.

2.6 De artikelen uit deze algemene voorwaarden die vanwege hun aard bedoeld zijn om ook na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen ook na het einde van de Overeenkomst onverkort van toepassing blijven.

 

Artikel 3 Het Voorstel en de Overeenkomst

3.2 Een door Pro-F uitgebracht Voorstel is vrijblijvend en heeft een indicatief karakter, tenzij in het Voorstel expliciet anders is opgenomen. Dit geldt ook voor andere informatie die Pro-F aan de Opdrachtgever of Sporter verstrekt.

3.2 Opdrachtgever kan een Voorstel accepteren binnen de termijn die in het Voorstel is vermeld. Staat in het Voorstel geen termijn vermeld, dan kan het Voorstel tot veertien (14) dagen na dagtekening worden geaccepteerd.

3.3 Als Opdrachtgever een Voorstel accepteert, dan komt er een Overeenkomst tot stand tussen
Pro-F en Opdrachtgever. Een Overeenkomst komt ook tot stand als Pro-F in overleg met de Opdrachtgever begint met de uitvoering van de Personal Training onder de Overeenkomst, of wanneer de Sporter gebruik maakt van de Personal Training van Pro-F.

3.4 Als Opdrachtgever de inhoud van een Voorstel wil wijzigen, dan dient zij dit duidelijk en schriftelijk te melden bij Pro-F. Een verzoek tot wijziging van het Voorstel wordt gezien als een afwijzing van het Voorstel, waardoor er alleen een Overeenkomst tot stand komt als Pro-F de gewenste afwijking van Opdrachtgever expliciet accepteert.

3.5 Opdrachtgever kan een Overeenkomst alleen wijzigen, als zij deze wijziging schriftelijk met
Pro-F overeenkomt.

3.6 Een Overeenkomst komt altijd tot stand tussen Opdrachtgever en (slechts) Pro-F. Van een Overeenkomst verleend met het oog op een persoon in dienst van Pro-F als bedoeld in artikel 7:404 BW is geen sprake. De toepasselijkheid van dit artikel wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 4 Duur van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die in de Overeenkomst is opgenomen. Als in de Overeenkomst geen bepaalde tijd is opgenomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders blijkt.

4.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt op het moment dat de bepaalde tijd is verstreken, tenzij Pro-F en Opdrachtgever impliciet of expliciet overeenkomen dat de Overeenkomst wordt verlengd. Van een impliciete verlenging is bijvoorbeeld sprake wanneer Pro-F en Opdrachtgever de Personal Training na einde van de Overeenkomst stilzwijgend voortzetten. Als Pro-F en Opdrachtgever een verlenging overeenkomen, dan zullen zij de duur van deze verlenging ook overeenkomen en ontstaat een nieuwe Overeenkomst voor bepaalde tijd. Bij het ontbreken van een overeengekomen duur, dan geldt dat de Overeenkomst is verlengd voor de duur van de initiële Overeenkomst.

4.3 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds niet door Opdrachtgever worden opgezegd. Pro-F of Opdrachtgever kan een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het einde van iedere maand opzeggen, waarbij een opzegtermijn van één (1) maand in acht wordt genomen.

4.4 Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts met onmiddellijke ingang beëindigen als Pro-F tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen onder de Overeenkomst en deze tekortkoming ook na schriftelijke ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn alsnog herstelt.

4.5 Pro-F kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat zij aan de Opdrachtgever of Sporter enige schadevergoeding of andere vergoeding hoeft te betalen. Pro-F heeft deze mogelijkheid als zich een van de volgende omstandigheden voordoet:

   1. de Opdrachtgever is in staat van faillissement verklaard;
   2. aan de Opdrachtgever is (voorlopige) surséance van betaling verleend;
   3. de Opdrachtgever is toegelaten tot de schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP);
   4. de onderneming van Opdrachtgever wordt beëindigd of (gedeeltelijk) aan een derde overgedragen;
   5. de Opdrachtgever of de Sporter handelt in strijd met een bepaling uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden en herstelt dit niet binnen een periode van zeven (7) dagen nadat Pro-F haar dit heeft verzocht.

4.6 Bij beëindiging van een Overeenkomst, ongeacht of dit door Opdrachtgever of door Pro-F gebeurt, is Pro-F nooit gehouden tot restitutie van bedragen die reeds verschuldigd, gefactureerd en/of betaald zijn.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Personal Training

5.1 Pro-F spant zich in de Personal Training met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, zoals van een goed dienstverlener mag worden verwacht.

5.2 Sporter is verplicht de redelijke instructies van Pro-F gedurende de Personal Training op te volgen. De Sporter verleent naar beste vermogen medewerking door adviezen en voorschriften van Pro-F in dat kader op te volgen. Waar dit niet lukt, informeert Sporter Pro-F daarvan tijdig.

5.3 Indien Sporter als gevolg van ziekte of een (langdurige) blessure niet in staat is diverse geplande Personal Training sessies te volgen, dan zullen Pro-F en Sporter c.q. Opdrachtgever in overleg treden over de momenten waarop Sporter de gemiste Personal Training sessies zal inhalen.

5.4 Indien de Personal Training niet kan doorgaan vanwege onvoorziene omstandigheden, waaronder situaties als ziekte onder personeel van Pro-F of andere (personele) problemen die het niet mogelijk maken de Personal Training te laten doorgaan, is Pro-F gerechtigd de Personal Training op een ander moment in te halen. Deelname van een Sporter aan de inhaalsessie zal in overleg met de Sporter en/of Opdrachtgever geschieden.

5.5 Pro-F is bevoegd om voor de uitvoering van de Personal Training naar eigen inzicht derden in te schakelen. Pro-F blijft verantwoordelijk voor de door haar (en op haar initiatief) ingezette derden.

 

Artikel 6 Informatie door Opdrachtgever c.q. Sporter

6.1 Opdrachtgever en Sporter zijn verplicht om naar beste weten de inlichtingen te verstrekken en de medewerking te verlenen die Pro-F redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever en Sporter zijn verplicht deze informatie voor aanvang van de Personal Training aan Pro-F te verstrekken. Pro-F kan te allen tijde aanvullende informatie opvragen bij Opdrachtgever c.q. Sporter.

6.2 Sporter heeft een meldplicht met betrekking tot (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de Personal Training. Sporter is verplicht om voorafgaand aan de Personal Training of voordat hij apparatuur, hulpmiddelen of welk materiaal c.q. materieel dan ook gebruikt, Pro-F te informeren over blessures, medicatiegebruik of overige belemmeringen in de uitvoering van de oefeningen. Sporter is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet volledig of niet tijdig verstrekken van dergelijke informatie.

6.3 Pro-F kan van Sporter verlangen dat hij een medische vragenlijst invult. Sporter staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij invult op de medische vragenlijst. Pro-F is bevoegd om op basis van de informatie die blijkt uit de medische vragenlijst – of die hieruit juist vanwege het ontbreken van die gegevens niet blijkt – de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of anderszins de uitvoering van de Personal Training op te schorten of te beëindigen.

6.4 De door Opdrachtgever c.q. Sporter verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop
Pro-F Personal Training aanbiedt aan de Sporter. Als de verstrekte informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, is Pro-F bevoegd de Personal Training en de prijzen die zij daarvoor in rekening brengt dienovereenkomstig aan te passen. Pro-F is daarnaast bevoegd de vastgestelde planning voor de Personal Training als gevolg hiervan aan te passen. Pro-F is nooit aansprakelijk voor het bijstellen van een planning.

6.5 Opdrachtgever en Sporter zijn gehouden om wijzigingen in de aangeleverde informatie en alle andere relevante omstandigheden per omgaande aan Pro-F mede te delen.

 

Artikel 7 Huisregels Pro-F

7.1 Tijdens een bezoek aan Pro-F dient Sporter en iedereen wie met Sporter is meegekomen, zich te gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden.

7.2 Pro-F hanteert een actieve aanpak waarbij de benadering van Sporter zo functioneel mogelijk is. Pro-F verwacht daarom dat de Sporter over een adequate motivatie beschikt de Personal Training met goed gevolg te doorlopen.

7.3 Personal Training vindt slechts plaats op afspraak, gemaakt tussen Pro-F en Sporter. Als een Sporter een geplande Personal Training wil verzetten of annuleren, dan dient Sporter dit uiterlijk vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de Personal Training telefonisch of schriftelijk door te geven aan Pro-F.

Binnen kantooruren is het mogelijk dit te doen door:

 1. te bellen met een op de website van Pro-F genoemd telefoonnummer;
 2. een e-mail te verzenden aan info@pro-f.nl;
 3. het contactformulier op de website van Pro-F in te vullen.

Buiten kantooruren is het mogelijk dit te doen door:

 1. het inspreken van de voicemail van een op de website van Pro-F genoemd telefoonnummer;
 2. een e-mail te verzenden aan info@pro-f.nl;
 3. het contactformulier op de website van Pro-F in te vullen.

7.4 Wanneer Sporter Pro-F niet (tijdig) informeert over diens verzoek de Personal Training te verplaatsen of te annuleren overeenkomstig artikel 7.3, zal Pro-F de kosten voor de voorgenomen Personal Training in rekening brengen en mag Sporter de Personal Training niet (zonder aanvullende kosten) op een ander moment inhalen.

7.5 Indien sprake is van een calamiteit wanneer Sporter Pro-F bezoekt, dan dient Sporter en iedereen wie met Sporter is meegekomen, de aanwijzingen van de medewerkers van Pro-F of de hiertoe bevoegde instanties strikt op te volgen.

7.6 Diverse omstandigheden kunnen ertoe leiden dat Sporter tijdens de Personal Training te maken krijgt met verschillende medewerkers van Pro-F. Pro-F kan ervoor een medewerker die Personal Training normaliter verzorgt te vervangen door een andere medewerker of een derde.

7.7 Pro-F begeleidt geregeld stagiaires. De stagiair valt onder toezicht van de medewerker die namens Pro-F de Personal Training geeft. Voor aanwezigheid van een stagiair bij een personal Training zal altijd toestemming van Sporter worden gevraagd. Het staat een Sporter te allen tijde vrij de aanwezigheid van een stagiair te weigeren, ook wanneer de Personal Training al gestart is.

 

Artikel 8 Vergoeding en betaling

8.1 Pro-F en Opdrachtgever komen de tarieven voor de Personal Training overeen in de Overeenkomst. De in de Overeenkomst opgenomen tarieven gelden voor de duur zoals in de Overeenkomst opgenomen. Vermeldt de Overeenkomst geen geldigheidsduur voor tarieven, dan zijn de tarieven geldig tot 31 december van het desbetreffende kalenderjaar of het einde van de Overeenkomst voor bepaalde tijd, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

8.2 Pro-F mag haar tarieven ieder jaar per 1 januari aanpassen. Pro-F mag haar tarieven daarnaast aanpassen op het moment dat de Overeenkomst wordt verlengd. Pro-F zal Opdrachtgever informeren over de nieuwe prijzen door een nieuwe prijslijst beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door deze op haar website te plaatsen.

8.3 Betaling voor een losse Personal Training geschiedt achteraf. Pro-F factureert de Personal Training bij Opdrachtgever en Opdrachtgever voldoet deze factuur binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur volledig aan Pro-F.

8.4 Betaling voor Personal Training onder een Overeenkomst voor bepaalde tijd van bijvoorbeeld zes of twaalf maanden geschiedt in beginsel door middel van een automatische incasso (SEPA-machtiging). Betaling geschiedt daarbij per maand vooruit.

8.5 Als Pro-F en Opdrachtgever overeenkomen dat niet door middel van een SEPA-machtiging wordt betaald, als een betaling onder de SEPA-machtiging niet mogelijk is, als Opdrachtgever een betaling onder de SEPA-machtiging storneert of als Pro-F anderszins niet voldaan wordt onder de SEPA-machtiging, dan stuurt Pro-F Opdrachtgever een factuur. Opdrachtgever voldoet deze factuur binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur volledig aan Pro-F.

8.6 Als Sporter een aanvullende Personal Training volgt, dan is Pro-F bevoegd de kosten voor deze Personal Training aanvullend bij Opdrachtgever in rekening te brengen overeenkomstig de in de Overeenkomst afgesproken prijzen.

8.7 Zolang Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) heeft voldaan, is Pro-F bevoegd de uitvoering van de Personal Training op te schorten, in die zin dat Sporter geen toegang zal hebben tot de Personal Training. Voor eventuele schade die de Sporter, Opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg hiervan, is Pro-F in geen geval aansprakelijk. Opdrachtgever en Sporter vrijwaren Pro-F voor dergelijke schade.

8.8 Bezwaren die Opdrachtgever heeft ten aanzien van betaling, zoals bezwaren over de hoogte daarvan, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Pro-F te melden. Opdrachtgever blijft in dat geval altijd verplicht het deel van diens betalingsverplichting waartegen geen bezwaar is gemaakt tijdig te betalen.

8.9 Opdrachtgever is niet bevoegd om enig beroep te doen op aftrek, korting, opschorting, verrekening of compensatie ten aanzien van de bedragen die zij aan Pro-F dient te betalen, uit welken hoofde dan ook. Deze bepaling is echter niet van toepassing als Opdrachtgever een Consument is.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 Pro-F is slechts aansprakelijk voor directe schade die Opdrachtgever of Sporter lijdt en die toerekenbaar is aan Pro-F. De aansprakelijkheid van Pro-F is daarbij te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat ter zake door haar verzekeraar onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico. Als schade is geleden door een Opdrachtgever die Consument is en de verzekering van Pro-F geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Pro-F te allen tijde beperkt tot de totale prijs, inclusief BTW, die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst. Kent de Overeenkomst een looptijd van meer dan zes maanden, dan is de aansprakelijkheid van Pro-F overeenkomstig beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de Overeenkomst is betaald in de afgelopen zes maanden.

9.2 Pro-F is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan: gevolgschade, zuivere vermogensschade, gederfde winst en/of omzet, reputatieschade, verminderde goodwill, stagnatie van bedrijf c.q. productie en immateriële schade.

9.3 In aanvulling op artikel 9.2 is Pro-F nooit aansprakelijk voor:

   1. schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van Opdrachtgever of Sporter in en/of buiten de locatie waarop Pro-F gevestigd is;
   2. schade die is ontstaan als gevolg van informatie die Pro-F van Opdrachtgever of Sporter heeft ontvangen, bijvoorbeeld als deze informatie onjuist of onvolledig bleek;
   3. schade die is ontstaan als gevolg van het niet geven van informatie aan Pro-F door Opdrachtgever of Sporter, terwijl Opdrachtgever of Sporter wist of behoorde te weten dat deze informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang was c.q. kon zijn;
   4. schade die is ontstaan als gevolg van het: i) onjuist gebruiken, ii) gebruiken in strijd met de geldende regels c.q. voorschriften van Pro-F, of iii) roekeloos gebruiken van de apparatuur en/of attributen aanwezig bij Pro-F.

9.4 Het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding vervalt na drie (3) maanden – of, indien Opdrachtgever een Consument is, na twaalf (12) maanden – na het moment waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Pro-F aansprakelijk is, dan wel na het moment waarop Opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Pro-F aansprakelijk is, of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechter

10.1 Op deze algemene voorwaarden en elke tussen Pro-F en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Mocht Opdrachtgever onverhoopt een klacht hebben over de wijze waarop Pro-F de Overeenkomst uitvoert c.q. heeft uitgevoerd, dan kan Opdrachtgever Pro-F hierover informeren. Pro-F en Opdrachtgever zullen dan gezamenlijk – eventueel tezamen met de Sporter – proberen om tot een oplossing te komen voor deze klacht.

10.3 Indien sprake is van een geschil tussen Pro-F en Opdrachtgever dat niet onderling opgelost kan worden, dan zal dit uitsluitend worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel.

 

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Pro-F aan Opdrachtgever c.q. Sporter beschikbaar gestelde bescheiden, zoals rapportages, adviezen, (trainings)schema’s, programma’s, tekeningen of andere documentatie, blijven het eigendom van Pro-F. Deze bescheiden mag Opdrachtgever alleen gebruiken ten behoeve van de Overeenkomst en mag zij niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro-F verveelvoudigen, openbaar maken of op een andere manier ter kennis van derden brengen. Opdrachtgever is verplicht deze verplichting in gelijke zin overeen te komen met Sporter en is in dat kader volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het handelen of nalaten van Sporter.

11.2  Pro-F en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron van elkaar hebben verkregen. Opdrachtgever is verplicht deze verplichting in gelijke zin overeen te komen met Sporter en is in dat kader volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het handelen of nalaten van Sporter.

11.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en plichten uit een Overeenkomst over te dragen of met beperkte rechten te bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

11.4 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet geldig blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Pro-F en Opdrachtgever zullen in onderling overleg komen tot een nieuwe bepaling die de ongeldige bepaling vervangt, waarbij Pro-F en Opdrachtgever een geldige nieuwe bepaling zullen overeenkomen die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de bedoelingen van Pro-F en Opdrachtgever ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

11.5 Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen. In afwijking van deze bepaling is het Pro-F toegestaan deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Pro-F zal Opdrachtgever informeren over de gewijzigde algemene voorwaarden door haar deze toe te sturen of haar anderszins te informeren over de inwerkingtreding van deze nieuwe algemene voorwaarden en de vindplaats van deze algemene voorwaarden.

 

 

Aangesloten bij: